Associació Catalana d'Estudis Bioètics | Copyright© 2024

Fes-te Soci d’ACEB!

Modalitats de subscripció

Soci ordinari
Els nostres socis reben periòdicament informació sobre les activitats d’Aceb i són convidats a participar en les activitats de formació que organitza l’associació. Si ho desitgen poden rebre la revista especialitzada Cuadernos de Bioética. Poden també sol·licitar assessorament en temes de Bioètica.

Soci protector
Aquests socis gaudeixen de particular consideració dins de l’associació. Davant temes d’especial entitat poden adreçar-se a la junta directiva, la qual tindrà present llur punt de vista.

  Butlleta d’inscripció  Soci OrdinariSoci Protector

  Dades bancàries

  * Preu de la subscripció anual: Soci ordinari 30 € (si vols rebre la revista en paper 45€) / Soci Protector 60 €

  ** D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a
  la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 03/2018, de 05 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), es fa saber al que subscriu que les seves dades personals seran incorporades a un registre de l ́Associació Catalana d ́Estudis Bioètics, on es conservaran amb caràcter confidencial i únicament per les tasques i activitats de l’esmentada associació; sota la salvaguarda, dipòsit, custòdia i responsabilitat de l’esmentada associació. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i a oposar- se al tractament, així com el dret de portabilitat de les dades dirigint una sol·licitud a l’esmentada Associació.